Online privacy statement

datum laatst gewijzigd: 08-11-2022

Introductie

Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die haar is toevertrouwd is belangrijk voor Visi-Plus. Visi-Plus zet zich daarom in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonlijke informatie die u identificeren of identificeerbaar maken (aangeduid als ‘persoonsgegevens’) zeker te stellen.

Dit Privacy Statement heeft betrekking op de website(s) van Visi-Plus. Met dit Privacy Statement informeert Visi-Plus websitebezoekers en gebruikers van diensten en informatie die door Visi-Plus worden aangeboden over de wijze waarop Visi-Plus omgaat met persoonsgegevens. In dit Privacy Statement kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Visi-Plus verzamelt persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten of als u er zelf voor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen met als doel om u informatie te kunnen verschaffen en/of diensten aan u te kunnen verlenen.

Welke informatie verzamelen we?

Visi-Plus maakt gebruik van cookies en andere technieken om automatisch bepaalde soorten informatie te verzamelen wanneer u gebruik maakt van Visi-Plus websites. Daarnaast worden IP-adressen van apparaten waar bezoekers onze websites mee bezoeken door Visi-Plus geregistreerd voor IT-beveiliging en diagnostische doeleinden. Het verwerken van deze gegevens stelt ons in staat om de bruikbaarheid en de effectiviteit van onze dienstverlening te verbeteren en om de effectiviteit van onze marketingactiviteiten te meten.

Daarnaast heeft u de keuze om zelf persoonsgegevens achter te laten via onze websites. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adres
 • Telefoonnummer

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie in eerste instantie aan ons verstrekt heeft, tenzij u daarvoor specifieke toestemming hebt gegeven, of indien dat noodzakelijk is voor Visi-Plus om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wettelijke grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR in het Engels) staat toe om persoonsgegevens te verwerken als dat gebeurt op basis van één van de grondslagen opgenomen in de AVG. Als wij uw persoonsgegevens verwerken, berust deze verwerking op één van de volgende grondslagen:

 • Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van bestanden voor belastingdoeleinden of het verschaffen van informatie aan een publieke instelling of handhaver.
 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van Visi-Plus. Deze verwerking is toegestaan zolang uw belangen niet zwaarder wegen. Van gerechtvaardigd belang is bijvoorbeeld sprake bij verwerkingen met als doel: 1) marketing, 2) het werven van opdrachten (sales) in het geval van bestaande klanten waar wij een commerciële relatie mee hebben, 3) het managen van bestaande klanten en relaties (relatiebeheer & accountmanagement), 4) het optimaliseren en/of personaliseren van content en 5) het voeren en optimaliseren van een effectieve bedrijfsvoering.
 • U hebt specifiek en expliciet toestemming gegeven om persoonsgegevens van u te verwerken voor een bepaald doel. In dit geval kunt u toestemming op ieder moment intrekken door een e-mail te sturen naar vision@observator.com.
 • Bijzondere persoonsgegevens worden alleen verzameld wanneer u die vrijwillig verstrekt of wanneer dit op grond van wet- en regelgeving noodzakelijk of toegestaan is. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands etniciteit, politieke gezindheid, religie, levensovertuiging, of gezondheid. Wij verzoeken u om alleen bijzondere persoonsgegevens aan Visi-Plus te verstrekken als u toestemt met de verwerking daarvan door Visi-Plus. Als u vragen heeft over het verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan Visi-Plus, neemt u dan eerst contact op met Visi-Plus via vision@observator.com.

Rechten

Als u persoonsgegevens aan Visi-Plus beschikbaar hebt gesteld, heeft u het recht om deze persoonsgegevens in te zien en om eventuele onnauwkeurigheden te corrigeren. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Visi-Plus en daarnaast heeft u het recht op verwijdering van de op u betreffende persoonsgegevens. Tot slot heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens door Visi-Plus te laten beperken of om van Visi-Plus uw gegevens overgedragen te krijgen in een computer/machine-leesbaar bestand (dataportabiliteit).

Delen en doorgifte van persoonsgegevens

Visi-Plus deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is. In sommige gevallen kan Visi-Plus persoonsgegevens over u delen met externe bedrijven of dienstverleners die namens Visi-Plus werken. In de volgende gevallen is er sprake van het delen van persoonsgegevens door Visi-Plus met derde partijen:

 • Voor het faciliteren van het toesturen van content voor marketingdoeleinden per e-mail.
 • Voor de registratie rondom door Visi-Plus georganiseerde evenementen.

In alle genoemde gevallen is er met de betreffende derde partijen een passende verwerkersovereenkomst gesloten waarin o.a. een juiste en veilige verwerking van de gegevens is gewaarborgd, conform de geldende wet- en regelgeving.

Beveiliging en integriteit van gegevens

Visi-Plus heeft beveiligingspolicies en procedures om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Visi-Plus medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens, hebben uitsluitend toegang tot deze persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie en/of het ondersteunen van de website(s).

Bewaartermijn

Visi-Plus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig om diensten aan u te verlenen, dan dit wettelijk is toegestaan, of totdat u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Links naar websites van derden

Visi-Plus websites kunnen doorlinken naar andere websites, die niet vallen onder dit Privacy Statement, maar vallen onder andere privacy verklaringen. We raden u aan om het privacy statement van elke website die u bezoekt te beoordelen, voordat u persoonsgegevens verstrekt.

Wijzigingen in dit beleid

Visi-Plus kan dit Online Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen in het Online Privacy Statement, dan zullen wij de ‘datum laatst gewijzigd’, die aan de bovenkant van deze pagina wordt vermeld, herzien. We raden u aan om regelmatig het Online Privacy Statement door te nemen, zodat u op de hoogte blijft van de manier waarop Visi-Plus uw persoonsgegevens beschermt.

Vragen inzake het privacybeleid en over de handhaving

Als u enig verzoek heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of daartegen bezwaar wil uiten, stuur dan uw opmerking of bezwaar per e-mail naar vision@observator.com. U kunt ook gebruikmaken van dit e-mailadres om eventuele zorgen met betrekking tot de naleving van ons Online Privacy Statement met ons te delen. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.